Samenvatting:

Shopping.com

First party cookies
13
Third party cookies
8

Details van de cookies/requests13 Eigen Cookies

# Sleutel Waarde Domein Geldig tot Doel
1 __utmb 78779851.1.10.1537408213 .shopping.com 09-20-2018 Analytics
2 __gads ID=d6b9bcf5f4e688ad:T=... .shopping.com 09-19-2020 ?
3 DealTimeUserID uTAJf0EtVy .shopping.com 09-19-2028 ?
4 __utmc 78779851 .shopping.com 01-01-1970 Analytics
5 __utma 78779851.939954546.153... .shopping.com 09-19-2020 Analytics
6 __utmt 1 .shopping.com 09-20-2018 Analytics
7 pdscookie 0%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A... .shopping.com 01-01-1970 ?
8 session ts%3D2%5EPVS%3D1 .shopping.com 01-01-1970 ?
9 perm countryCode%3Dus .shopping.com 09-19-2028 ?
10 JSESSIONID F65F7499154C509B3A5EDB... www.shopping.com 01-01-1970 ?
11 __utmz 78779851.1537408213.1.... .shopping.com 03-21-2019 Analytics
12 reloadCheck %2F%3Fsb%3D1null .shopping.com 01-01-1970 ?
13 btc 4 .shopping.com 09-27-2018 ?


8 Third-party Cookies

# Sleutel Waarde Domein Geldig tot Doel
1 HRL8 341t2UT2Xw17... .mathtag.com 10-18-2018 ?
2 bkdc iad .bluekai.com 03-19-2019 ?
3 mt_mop 9:1537408213 .mathtag.com 10-20-2018 ?
4 uuid 44535ba2-f41... .mathtag.com 10-18-2019 ?
5 IDE AHWqTUlj24bP... .doubleclick.net 10-15-2019 ?
6 mt_misc mt_bt:1 .mathtag.com 10-20-2018 ?
7 uuidc e5LkOL4WbbYo... .mathtag.com 10-18-2019 ?
8 bku UJ199BUXGk+v... .bluekai.com 03-19-2019 ?
Deze informatie heeft cookiechecker.nl verzameld op 20-09-2018 Voor een nieuwe(re) versie klik hier.

©2018 Inversive Media - All rights reserved. Like this product? Please like/share!