Samenvatting:

Shopping.com

First party cookies
13
Third party cookies
8

Details van de cookies/requests13 Eigen Cookies

# Sleutel Waarde Domein Geldig tot Doel
1 __utmb 78779851.1.10.1529763318 .shopping.com 06-23-2018 Analytics
2 __gads ID=b8ce35e481025a63:T=... .shopping.com 06-22-2020 ?
3 DealTimeUserID ygU26fUjlE .shopping.com 06-22-2028 ?
4 __utmc 78779851 .shopping.com 01-01-1970 Analytics
5 __utma 78779851.919029019.152... .shopping.com 06-22-2020 Analytics
6 __utmt 1 .shopping.com 06-23-2018 Analytics
7 __utmz 78779851.1529763318.1.... .shopping.com 12-23-2018 Analytics
8 JSESSIONID 62D829E99A2E155F763C5E... www.shopping.com 01-01-1970 ?
9 perm countryCode%3Dus .shopping.com 06-22-2028 ?
10 pdscookie 0%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A... .shopping.com 01-01-1970 ?
11 session ts%3D2%5EPVS%3D1 .shopping.com 01-01-1970 ?
12 reloadCheck %2Fnull .shopping.com 01-01-1970 ?
13 btc www.shopping.com .shopping.com 06-30-2018 ?


8 Third-party Cookies

# Sleutel Waarde Domein Geldig tot Doel
1 HRL8 3xjs6bc2DcT2... .mathtag.com 07-21-2018 ?
2 bkdc iad .bluekai.com 12-20-2018 ?
3 mt_mop 9:1529763318 .mathtag.com 07-23-2018 ?
4 uuid 380d5b2e-548... .mathtag.com 07-21-2019 ?
5 IDE AHWqTUmL5PYY... .doubleclick.net 07-18-2019 ?
6 mt_misc mt_bt:1 .mathtag.com 07-23-2018 ?
7 uuidc 69MVqVvRbUAM... .mathtag.com 07-21-2019 ?
8 bku UJ199wjPnk+5... .bluekai.com 12-20-2018 ?
Deze informatie heeft cookiechecker.nl verzameld op 23-06-2018 Voor een nieuwe(re) versie klik hier.

©2018 Inversive Media - All rights reserved. Like this product? Please like/share!